Monday, July 27, 2015

தமிழ் விஞ்ஞான தந்தைக்கு என் ஹைகூக்கள்

தமிழ் விஞ்ஞான தந்தைக்கு என் ஹைகூக்கள் 
------------------------------------------------------------------------

விஞ்ஞான தந்தை 
மெய்ஞான தந்தை 
கலாம் 

--------

இளமையிலும் மாணவன் 
இறப்புவரை மாணவன் 
கலாம் 

--------

கிராமத்தில் பிறந்து 
கிரகத்தை ஆராய்ந்தவர் 
கலாம் 

---------

இளைஞனின் கனவு 
விஞ்ஞானத்தின் அறிவு 
கலாம் 

--------

அறிவியலின் அற்புதம் 
அரசியலின் தியாகம் 
கலாம்

சிறப்பு இடுகை

தேர்த் திருவிழா

தேர்த் திருவிழா ----------------- நினைத்து பார்க்கிறேன்.... கோயில் திருவிழாவை.... பத்து நாள் திருவிழாவில்.... படாத பாடு பட்டத்தை ...!...